Algemene voorwaarden

J. van Vliet h.o.d.n. Holydays is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70800146 en is gevestigd aan de Oude Veiling 36 (4421 AW) te Kapelle.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Holydays.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Holydays.
 4. Accommodatieverschaffer: de natuurlijke of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een accommodatie beschikbaar stelt aan Opdrachtgever.
 5. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod tot het bemiddelen door Holydays.
 6. Diensten: de Diensten die door Holydays worden aangeboden betreft bemiddeling tussen Opdrachtgever en Accommodatieverschaffer.
 7. Overeenkomst (op afstand): de bemiddelingsovereenkomst (op afstand) die strekt tot het bemiddelen bij het tot stand komen van een of meerdere overeenkomsten op naam van Opdrachtgever en tussen Opdrachtgever en Accommodatieverschaffer.
 8. Website: de website die Holydays gebruikt is holydays.nu.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Holydays, elke overeenkomst tussen Holydays en Opdrachtgever en op elke dienst die door Holydays wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Holydays aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Holydays is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Het aanbod van Holydays bestaat uit bemiddeling tussen Opdrachtgever en Accommodatieverschaffer met betrekking tot een bepaalde accommodatie voor een bepaalde periode tegen een bepaald tarief. Ook kan in het aanbod inbegrepen zijn één of meerdere extra opties, als daar zijn: specifiek advies wat betreft de route; aanbevolen uitjes in de omgeving; document met algemene informatie over Groot-Brittannië.
 2. Alle door Holydays gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Holydays is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Holydays het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Holydays gegronde reden te weigeren.
 4. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Holydays niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 5. Levertijden in het aanbod van Holydays zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Holydays niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Holydays heeft aanvaard en Holydays de aanvaarding heeft bevestigd.
 2. Een Aanbod kan door Holydays via de website gedaan worden, telefonisch, per e-mail of mondeling.
 3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal Holydays de overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Holydays daaraan niet gebonden. Opdrachtgever dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Holydays is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Holydays een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Holydays kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Holydays ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als Holydays kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Holydays nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Holydays zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Holydays het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst houdt in dat Holydays zich inspant de op de website genoemde diensten voor Opdrachtgever uit te zoeken, opties aan Opdrachtgever voorlegt en na akkoord van Opdrachtgever een overeenkomst op naam van Opdrachtgever sluit met de desbetreffende Accommodatieverschaffer.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Holydays aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Holydays worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Holydays zijn verstrekt, heeft Holydays het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Holydays is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Holydays is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Holydays bekend was.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Holydays voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan die gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Holydays aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Holydays of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging, heeft Holydays recht op een redelijke velenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 7. De aard van de Diensten van Holydays brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de Diensten zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Holydays nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Holydays.
 8. Holydays spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Holydays.
 9. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Holydays gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Holydays verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Holydays niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Holydays is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Holydays verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Holydays voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Holydays kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Holydays gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Holydays.
 4. Indien Holydays uit eigen naam een overeenkomst namens Opdrachtgever sluit met een accommodatieverschaffer, is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle aanspraken van de accommodatieverschaffer aan Holydays ten aanzien van schade die is veroorzaakt door Opdrachtgever.

 

Artikel 8 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer-werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Holydays is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Holydays gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Uitvoering overeenkomst door Accommodatieverschaffer

 1. Opdrachtgever kan rechtstreeks een overeenkomst aangaan met de Accommodatieverschaffer. De accommodatieverschaffer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. De Accommodatieverschaffer kan aanvullende (huur)voorwaarden, gedrags-, en/of huisregels verbinden aan de overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht zich hieraan te houden en dient voor het aangaan van de overeenkomst met de Accommodatieverschaffer, bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze documentatie.
 2. Indien Opdrachtgever een reeds gesloten overeenkomst met Accommodatieverschaffer wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van Accommodatieverschaffer te geschieden. Holydays kan voor Opdrachtgever de overeenkomst tegen een meerprijs annuleren, doch slechts indien en voor zover dit mogelijk is conform de voorwaarden van Accommodatieverschaffer. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen van Accommodatieverschaffer, dit kan tot gevolg hebben dat reeds betaalde gelden ondanks een tijdige annulering niet gerestitueerd (kunnen) worden. Holydays is niet verantwoordelijk voor dergelijke situaties en kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.
 3. Aanpassing van de overeenkomst met Accommodatieverschaffer is slechts mogelijk conform de voorwaarden van de Accommodatieverschaffer. Indien er aanvullende kosten gerekend worden voor het wijzigen van een reeds gemaakte reservering of een tot stand gekomen overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht deze vergoeding op eerste verzoek te voldoen

 

Artikel 10 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Ook is in de prijs de commissie van Holydays verwerkt.
 3. Indien sprake is van diensten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Holydays geen invloed heeft, kan Holydays deze diensten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Holydays naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

 

Artikel 11 Betaling en incassobeleid

 1. Een Opdrachtgever dient 30% van de in het Aanbod genoemde prijs na de ontvangst van de bevestiging binnen 14 dagen bij vooruitbetaling te voldoen. Het restant dient conform de overeengekomen datum betaald te zijn.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever een betaling dient te verrichten aan de Accommodatieverschaffer, kan Opdrachtgever het gehele bedrag direct online overmaken, of het bedrag geheel of gedeeltelijk ter plekke op locatie van Accommodatieverschaffer betalen indien daartoe uitdrukkelijk overeengekomen. In elk geval is Opdrachtgever gehouden te voldoen aan de betalingsvoorwaarden van de Accommodatieverschaffer. Indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan deze (betalings)voorwaarden kan Accommodatieverschaffer Opdrachtgever de toegang ontzeggen tot de accommodatie
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Holydays op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Holydays heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Holydays kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Holydays kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet na een nadere ingebrekestelling binnen de daarin gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 7. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen voldoet, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door Opdrachtgever, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Holydays na een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Holydays meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Holydays is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de bemiddelingsovereenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Holydays bevoegd de door haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Holydays gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever.
 3. Voorts is Holydays bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Enige reeds betaalde gelden door Opdrachtgever worden zoveel mogelijk teruggestort aan Opdrachtgever evenredig aan de verrichte diensten, een en ander conform de voorwaarden van de desbetreffende Accommodatieverschaffer.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Holydays op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Holydays de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Holydays behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Risico-overgang en vrijwaring

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze aan Opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Met uitzondering van opzet en/of ernstige roekeloosheid van Holydays en/of Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Holydays en/of Accommodatieverschaffer voor alle aanspraken ter zake van alle schadevergoeding welke verband houdt met het gebruik van de door Accommodatieverschaffer geleverde diensten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Holydays en Accommodatieverschaffer zijn niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van accommodatieverschaffers van Holydays, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van accommodatieverschaffers die door Opdrachtgever en/of Accommodatieverschaffer aan Holydays zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Holydays en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Holydays buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Holydays heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Holydays haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel Holydays ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Holydays gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

 1. Holydays bemiddelt uitsluitend tussen Opdrachtgever en Accommodatieverschaffer. Indien overeengekomen kan Holydays namens Opdrachtgever een overeenkomst sluiten met Accommodatieverschaffer aangaande een specifieke zaak of dienst. De betreffende Accommodatieverschaffer draagt zelf alle verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. Holydays is niet aansprakelijk voor de (feitelijke) uitvoering van een overeenkomst tussen een Opdrachtgever en een Accommodatieverschaffer.
 2. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Holydays leidt tot aansprakelijkheid van Holydays jegens Opdrachtgever, Accommodatieverschaffer of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Holydays in rekening gebrachte kosten.
 3. Holydays is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van de door Holydays aangeboden diensten van accommodatieverschaffers, is uitgesloten.
 4. Holydays is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites. Holydays streeft ernaar om het aanbod op de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden door Opdrachtgever voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst die via/op de Website van Holydays wordt aangeboden.
 5. Holydays is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Holydays staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Holydays verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Holydays vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Holydays binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging        

 1. Holydays gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Holydays de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@holydays.nu.
 2. Indien Holydays op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Holydays berusten uitsluitend bij Holydays en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om de informatie die Holydays in het kader van de advisering en uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever heeft gedeeld, waaronder verstaan, maar niet beperkt tot alle tekeningen, ontwerpen en schema’s te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Holydays.
 3. Indien daartoe verzocht, is Opdrachtgever gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Holydays terstond aan Holydays te retourneren.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Holydays en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Holydays op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Holydays zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Holydays niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Holydays en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten die via de website van Holydays wordt aangeboden of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@holydays.nu met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Holydays de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Holydays zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Holydays en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Holydays en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Zeeland-West Brabant tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

november 12, 2018