Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Holydays

Holydays is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70800146 en is gevestigd aan de Jonagoldstraat 11 (4421 DW) te Kapelle.

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Holdydays is de eenmanszaak van J. van Vliet.
 3. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: de Consument die een bemiddelingsovereenkomst (op afstand) aangaat met Holydays.
 5. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en diensten levert aan Opdrachtgever.
 6. Holydays: de exploitant van de Website en Holydays tussen Opdrachtgever en Leverancier, hierna: Holydays.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod tot het bemiddelen door Holydays.
 8. Overeenkomst (op afstand): de bemiddelingsovereenkomst (op afstand) die strekt tot het bemiddelen bij het tot stand komen van een of meerdere overeenkomsten op naam van Opdrachtgever en tussen Opdrachtgever en Leverancier.
 9. Website: de website die Holydays gebruikt is www.holydays.nu.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Holydays en iedere overeenkomst tussen Holydays en een Opdrachtgever en op elke dienst die via de website van Holydays wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Holydays, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Holydays aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Holydays zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Holydays is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Holydays gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De aanbiedingen van Holydays zijn vrijblijvend. Holydays is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Holydays het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Holydays gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Holydays niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van Holydays zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Holydays niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Holydays heeft aanvaard en Holydays de aanvaarding heeft bevestigd.
 2. Een Aanbod kan door Holydays via de website gedaan worden, telefonisch, per e-mail of mondeling.
 3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal Holydays de overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Holydays daaraan niet gebonden. Opdrachtgever dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Holydays is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 4A Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Holydays een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Holydays kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Holydays ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als Holydays kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Holydays nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Holydays zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Holydays het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst houdt in dat Holydays zich inspant de op de website genoemde diensten voor Opdrachtgever uit te zoeken, opties aan Opdrachtgever voorlegt en na akkoord van Opdrachtgever een overeenkomst op naam van Opdrachtgever sluit met de desbetreffende Leverancier.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Holydays aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Holydays worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Holydays zijn verstrekt, heeft Holydays het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Holydays is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Holydays is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Holydays bekend was.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Holydays voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Holydays is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Holydays gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Holydays of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Holydays recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Indien gedurende de vertraging van Opdrachtgever prijzen bij Leverancier zijn gewijzigd, dient Opdrachtgever deze gewijzigde prijzen te voldoen, ook al wijken deze prijzen af van de in het aanbod en/of offerte aangegeven prijzen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Holydays bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Holydays gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Holydays spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Holydays.
 5. De aard van de werkzaamheden van Holydays brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Holydays nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Holydays.

Artikel 8 Uitvoering dienstverlening Leverancier

 1. Leverancier draagt zorgt voor de uitvoering en levering van de door Holydays op naam van Opdrachtgever gesloten overeenkomst. Levering geschiedt conform de algemene en leveringsvoorwaarden van Leverancier.
 2. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier en dient te voldoen aan de in het aanbod vermelde voorwaarden van Holydays en aan de algemene voorwaarden van Leverancier.

Artikel 9 Annulering overeenkomst Leverancier

 1. Indien Opdrachtgever een reeds gesloten overeenkomst met Leverancier wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van Leverancier te geschieden. Holydays kan voor Opdrachtgever de overeenkomst tegen een meerprijs annuleren indien en voor zover dit mogelijk is conform de voorwaarden van Leverancier. Opdrachtgever is echter verplicht zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden van Leverancier.
 2. Indien een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier geannuleerd wordt door Leverancier, kan Opdrachtgever in samenspraak met Leverancier een nieuwe overeenkomst overeenkomen. Indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van het aangepaste aanbod, komt Opdrachtgever slechts in aanmerking voor vergoeding van de kosten indien en voor zover dat mogelijk is volgens de voorwaarden van Leverancier.
 3. Holydays is in geen elk geval aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het annuleren van een overeenkomst door Leverancier.

Artikel 10 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Ook is in de prijs de commissie van Holydays verwerkt.
 3. Indien sprake is van diensten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Holydays geen invloed heeft, kan Holydays deze diensten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Holydays naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 11 Betaling en incassobeleid

 1. Een Opdrachtgever dient 30% van de in het Aanbod genoemde prijs na de ontvangst van de bevestiging binnen 14 dagen bij vooruitbetaling te voldoen. Het restant dient conform de overeengekomen datum betaald te zijn.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Holydays op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Holydays heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Holydays kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Holydays kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet na een nadere ingebrekestelling binnen de daarin gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 6. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Holydays zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien Holydays meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Holydays is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de bemiddelingsovereenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Holydays bevoegd de door haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Holydays gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever.
 3. Voorts is Holydays bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Enige reeds betaalde gelden door Opdrachtgever worden zoveel mogelijk teruggestort aan Opdrachtgever evenredig aan de verrichte diensten, een en ander conform de voorwaarden van de desbetreffende Leverancier.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Holydays op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Holydays de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Holydays behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Risico-overgang en vrijwaring

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze aan Opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Met uitzondering van opzet en/of ernstige roekeloosheid van Holydays en/of Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Holydays en/of Leverancier voor alle aanspraken ter zake van alle schadevergoeding welke verband houdt met het gebruik van de door Leverancier geleverde diensten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Holydays en Leverancier zijn niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van Holydays, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers die door Opdrachtgever en/of Leverancier aan Holydays zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Holydays en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Holydays buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Holydays heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Holydays haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo veel Holydays ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Holydays gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

 1. Holydays bemiddelt uitsluitend tussen Opdrachtgever en Leverancier. Indien overeengekomen kan Holydays namens Opdrachtgever een overeenkomst sluiten met Leverancier aangaande een specifieke zaak of dienst. De betreffende Leverancier draagt zelf alle verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. Holydays is niet aansprakelijk voor de (feitelijke) uitvoering van een overeenkomst tussen een Opdrachtgever en een Leverancier.
 2. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Holydays leidt tot aansprakelijkheid van Holydays jegens Opdrachtgever, Leverancier of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Holydays in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Holydays is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van de door Holydays aangeboden diensten van Leveranciers, is uitgesloten.
 4. Holydays is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites. Holydays streeft ernaar om het aanbod op de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden door Opdrachtgever voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst die via/op de Website van Holydays wordt aangeboden.
 5. Holydays is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Holydays staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Holydays verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Holydays vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Holydays binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging        

 1. Holydays gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Holydays de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@holydays.nu.
 2. Indien Holydays op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Holydays berusten uitsluitend bij Holydays en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om de informatie die Holydays in het kader van de advisering en uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever heeft gedeeld, waaronder verstaan, maar niet beperkt tot alle tekeningen, ontwerpen en schema’s te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Holydays.
 3. Indien daartoe verzocht, is Opdrachtgever gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Holydays terstond aan Holydays te retourneren.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Holydays en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Holydays op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Holydays zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Holydays niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Holydays en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten die via de website van Holydays wordt aangeboden of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@holydays.nu met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Holydays de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Holydays zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Holydays en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Holydays en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Zeeland-West Brabant tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
november 12, 2018